Åpenhetsloven

Certex Norge er omfattet av Åpenhetsloven, denne har som hensikt å fremme virksomheter sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Certex Norge ønsker å legge til rette for at allmenheten får tilgang til informasjon relatert til hvordan eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres hos oss.

Certex Norge opptrer som en ansvarlig og bærekraftig aktør i samfunnet. Vi har etablert en strategi, retningslinjer og rutiner for å sikre at det utøves respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljømessig bærekraft i tråd med OECDs retningslinjer og Åpenhetsloven. Målsetning og retningslinjer er forankret i ledelsen og implementert i organisasjonen gjennom våre instrukser og etablerte rutiner. Certex har utviklet en tilpasset risikovurderingsprosess som benyttes til å kunne identifisere og håndtere eventuelle risikoer knyttet til bærekraft og samfunnsansvar. Dette inkluderer å samarbeide med leverandører og partnere for å sikre at deres virksomhet også oppfyller de samme standardene, samt dialog med interessenter for å sikre at praksis og initiativer for bærekraft og samfunnsansvar er effektive og oppfyller de høyeste standardene. Certex Norge kommuniserer jevnlig våre bærekrafts initiativer og fremdrift på dette området gjennom offentlige rapporter og andre kanaler.

Arbeidet er basert på systematisk kartlegging og risikovurdering, samt en løpende overvåkning og evaluering av virksomhetens, leverandørenes, leverandørkjedens og samarbeidspartneres påvirkning på miljøet, samfunnet og menneskerettighetene. Under følger en oppsummering som viser inneværende status for våre nøkkelindikatorer:

Åpenhetsloven Certex Norge

Redegjørelser for aktsomhetsvurderinger

Certex Norge jobber kontinuerlig med å kartlegge og analysere identifiserte risikoer relatert til eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre analyser oppdateres regelmessig og eventuelle nye forhold som avdekkes blir evaluert fortløpende. Eventuelle endringer i risiko bildet fanges opp gjennom våre leverandøranalyser og for eventuelle nye forbindelser så blir disse kvalifisert i tråd med våre prosedyrer før de eventuelt blir godkjent og introdusert i virksomheten.

Certex Norge sin overordnede vurdering av risiko bildet er presentert under. Med risiko mener vi her sannsynlighet for at det finnes negative forhold som bryter med de grunnleggende menneskerettighetene eller anstendige arbeidsforhold. Basert på våre analyser er det i første omgang fokusert på å iverksette aktsomhetsvurderinger knyttet til våre leverandører og leverandørkjeder. Første prioritet i dette arbeidet har vært å innhente opplysninger fra eventuelle aktører i risiko land, som definert av vårt morselskap Axel Johnson gjennom deres "Guideline for Sustainability in Supply Chain 2.2"

Redegjørelser for aktsomhetsvurderinger

Certex Norge har iverksatt aktsomhetsvurderinger basert på identifisert risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennomførte vurderingen har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser. Målsetningen er at alle godkjente leverandører og forretningspartnere til Certex Norge skal signere vår CoC og at alle for tilfeller med høy risiko skal det gjennomføres en aktsomhetsvurdering.

Ved spørsmål vedrørende overstående, vennligst kontakt oss.

Signert Redegjørelse