Norske lover

Våre holdninger og verdier skal gjenspeile Axel Johnson International sine kjerneverdier; tenke langsiktig, få ting til å skje og være gode å jobbe med.

Kjerneverdiene våre er en viktig del av vår identitet og de skal bidra til å styrke respekten vi har for kolleger og andre i vår arbeids hverdag.

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet iht. FNs ledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og vi forventer det samme fra våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere.

Vi skal internt i vårt eget selskap, samt ute hos våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere, ha et høyt fokus på potensiell negativ innvirkning i forhold til menneskerettigheter. Dette er spesielt rettet mot behandling av kvinner, barn, gjestearbeidere, arbeidere med nedsatt funksjonsevne og arbeidere med minoritetsbakgrunn.

Vi forplikter oss til å være et åpent og lydhørt selskap når det gjelder menneskerettigheter, og sikre anstendige arbeidsforhold for alle våre ansatte.

Vi har nulltoleranse for alle typer diskriminering på grunnlag av, men ikke begrenset til for eksempel; kjønn, rase, alder, hudfarge, religion, opprinnelse, sivilstatus, legning, politisk eller annen overbevisning.

Ingen av våre ansatte eller innleide skal være utsatt for fysisk, seksuell eller psykisk trakassering, mobbing, ydmykelse eller overgrep.

Ved mistanke om brudd på kravene som vist til over, vil Certex Norge igangsette nødvendig undersøkelse for å kunne avdekke mulige kritikkverdige forhold, og sikre at nødvendige tiltak blir igangsatt. Ved alvorlige brudd, vil dette kunne medføre oppsigelse av samarbeidsavtaler og/eller kontrakter. 

Ved spørsmål vedrørende overstående, vennligst kontakt oss.

Kontaktskjema