Sure/alkaliske forhold og kjemisk påvirkning.
Materialene som brukes til rundsling og båndstropper har selektiv resistens mot kjemikalier.
Motstandskraften til syntetiske fibre mot kjemikalier er oppsummert nedenfor:

a) polyester (PES) påvirkes ikke av mineralsyrer (de fleste), men skades av lut.
b) polyamid (PA) påvirkes ikke av lut, men blir skadet av mineralsyrer.
c) polypropylen (PP) blir lite påvirket av syrer og alkalier, og er derfor egnet til bruk i miljøer hvor høyeste motstandskraft mot andre kjemikalier enn løsemiddel er påkrevet.

Ufarlige syreløsninger, eller baser, kan ved fordamping bli så konsentrert at de kan forårsake skade. Forurensede stropper bør tas ut av drift med en gang, skylles i kaldt vann, luft tørkes og sjekkes av en kompetent person.

Stropper/slings med klasse 8/10 komponenter bør ikke brukes i sure forhold. Kontakt med syre eller sure damper forårsaker sprøhet i materiale av klasse 8/10. Dersom eksponering for kjemikalier er sannsynlig, bør Erling Haug AS konsulteres.

Temperaturpåvirkning.
Rundsling er egnet for bruk og oppbevaring i følgende temperaturområder:
a) polyester og polyamid: -40 ° C til 100 ° C,
b) polypropylen: -40 ° C til 80 ° C.

Ved lav temperatur og fuktighet kan det dannes is som gjør at kutt og rifter kan forekomme, dette kan føre til indre skader i rundslingen. Isen kan også redusere slingens fleksibilitet og i noen tilfeller gjøre den ubrukelig.
Disse områdene varierer avhengig av  det kjemisk miljø, og i slike tilfeller bør råd fra Erling Haug AS innhentes.
Begrenset indirekte oppvarming innenfor disse områdene, er akseptabelt for tørking.

Påvirkning av ultrafiolett stråling
De kunstige fibrene som rundsling og båndstropper er produsert av, påvirkes av ultrafiolett belysning. Rundsling og båndstropper bør ikke oppbevares i direkte sollys eller utsettes for ultrafiolett stråling.

Før første gangs bruk, påse følgende:

  a) Slinges må være i henhold til det som er bestilt.
  b) Sertifikat er mottatt.
  c) Identifikasjon og WLL merking på slingen stemmer med informasjonen på sertifikatet.
  d) Slingen ikke er skadet.
  e) Slingen er riktig i forhold til den jobb som skal gjøres.

Forberedelse
Ved valg og spesifisering av rundsling/båndstropper må det i tillegg til maksgrensen for løftekapasitet (WLL), også tas hensyn til beskaffenheten på det som skal løftes. Elementer som størrelse, form, vekt, tiltenkt løftemetode og arbeidsmiljø må alle tas med i betraktning ved valg av løfteutstyr

Den valgte rundsling/båndstropp skal både være sterk nok og ha korrekt lenge. Dersom det skal brukes flere enn en rundsling/båndstropp, skal alle være identiske. Materialet i rundslingen/båndstroppen må ikke påvirkes av miljøet eller lasten.

Alt annet løfteutstyr som benyttes skal passe overens med rundslingen/båndstroppen.  Det må og vurderes om det skal være endebeslag eller myke øyer i enden

Om en rundsling/båndstropp med mykt øye brukes sammen med krok/fittings, skal den korteste enden ikke være under 3,5 ganger kroken/fittingsen's maksimale tykkelse. Vinkelen som blir i øyet skal ikke under noen omstendighet være mer enn 20 grader

Om en rundsling/båndstropp med mykt øye brukes sammen med en annen løfteanordning , bør den delen av løfteanordningen som har anlegg mot rundslingen/båndstroppen være rett hvis den har en bærende bredde som er mindre enn 75 mm bred.  I så fall bør innfestingen av løfteanordningen ha en buet radius på minst 0,75 ganger rundsling/båndstroppen bærende bredde. Brede båndstropper kan påvirkes av krokens innvendige radius, d.v.s en altfor skarp bøy forhindrer lik fordeling av vekten over stroppens bredde.

Rundsling og båndstropper må ikke overbelastes. Riktig sikkerhetsfaktor skal brukes. Makslast (WLL) skal fremkomme på etiketten. For flerpart rundsling/båndstropp skal den maksimale vinkelen mot vertikalen ikke overskrides.

Rundsling og båndstropper må beskyttes mot kanter, friksjon og strekk fra såvel lasten som løfteanordningen. Dersom forsterkninger og kant/hjørne beskyttelse leveres som en del av rundslingen/båndstroppen skal disse plasseres riktig. Det kan og være nødvendig med ekstra beskyttelse.Kun utprøvde løftemetoder skal benyttes. Kobling, løfting og senking av lasten bør planlegges før de utføres.

Rundsling/båndstropper må plasseres i riktig posisjon og festes til lasten på en forsvarlig måte. Rundsling/båndstropper skal festes til lasten slik at vekten fordeles over hele rundslingens/båndstroppens bredde. Rundsling/båndstropper må aldri knyttes.

Skade på etikettene unngås ved å holde de bort fra lasten/kroken.

Lasten må festes til rundsling/båndstropp så den ikke vipper eller faller ut under løftet. Rundsling/båndstropper må festes så krokens løftepunkt ligger direkte over tyngepunktet på lasten, Dette gir en jevn vektfordeling og et stabilt løft. Om lastens tyngdepunkt ikke ligger under krokens løftepunkt, kan rundsling/båndstroppen bevege seg i kroken.

U-løft
Når U-løft brukes, skal lasten sikres ettersom denne typen løft ikke har noe gripeffekt slik som snareløft, og at rundsling/båndstroppen kan rulle gjennom krokens løftepunkt. For rundsling/båndstropp som brukes parvis, anbefales en spreder slik at rundsling/båndstroppens parter henger så vertikalt som mulig og lasten fordeles likt mellom partene.

Snareløft
Når en rundsling/båndstropp benyttes til snareløft, bør den kobles slik at det lages en naturlige toppvinkel på 120 grader slik at varmeutvikling ved friksjon unngås. En rundsling/båndstropp skal aldri tvinges i posisjon og det skal ikke forsøkes å stramme til snaren. For å sikre en last, kan en dobbelsnare benyttes. Denne gir større sikkerhet og forhindrer lasten i å gli ut.

Symmetrisk belastning
For flerpart rundsling/båndstropper er makslasten (WLL) bestemt under forutsetning av at belastningen på rundsling/båndstroppen er symmetrisk. Dette betyr at partene ligger symmetrisk når lasten er i samme plan og med samme vinkel mot vertikalen.

For treparts rundsling/båndstropper hvor partene er i samme plan, men ikke symmetrisk, oppstår den største kraften i den part hvor summen av vinklene i planet til de nærmeste partene er størst. Samme effekt oppstår for fire-partige rundsling/båndstropper med unntak av stiv last.  Når lasten er stiv kan store deler av vekten tas opp av bare tre eller også to av partene, mens de øvrige partene bare er med på å holde balansen.
Personlig sikkerhet har høyest prioritet ved løft. Personer som er innenfor sikkerhetssonen ved løft, skal varsles og om nødvendig evakueres.

Hender og andre kroppsdeler skal holdes borte fra rundsling/båndstroppen ved stramming for å unngå skader.

Et prøveløft bør utføres. Eventuell slakk skal tas opp inntil rundsling/båndstroppen er stram. Lasten løftes litt for å sjekke at den er sikret og er i riktig posisjon. Dette er spesielt viktig ved U-løft eller andre festemetoder hvor det kun er friksjonen som holder lasten.

Om lasten viser antydning til å skli, skal den senkes og festes på nytt. Prøveløft gjøres inntil lasten er sikret og stabil.

Under selve løftet må man påse at lasten er under kontroll, d.v.s. forhindre rotasjon eller at lasten kommer bort i andre ting.

Rykk eller slag skal unngås ettersom dette øker belastningen på rundsling/båndstroppen.

Verken lasten eller selve rundsling/båndstroppen må slepes over bakken/gulvet eller andre ujenvne flater

Senking av lasten
Lasten skal senkes på samme kotrollerte måte som løftet. Fastlåsing av rundsling/båndstroppen etter at lasten er senket bør unngås. Lasten skal ikke ligge på rundsling/båndstroppen hvis dette medfører skade, og rundsling/båndstroppen skal ikke dras frem hvis lasten ligger oppå dem

Oppbevaring av rundsling/båndstropper
Etter at rundsling/båndstroppen er brukt til løfting, skal de oppbevares i et rent, tørt og godt ventilert miljø med stabil temperatur. De skal ikke komme i kontakt med varmekilder, kjemikalier, damp, korroderte overflater, direkte sollys eller andre kilder til UV stråling.

Før rundsling/båndstroppen lagres bør de sjekkes for skader som kan ha oppstått under løft. Skadde rundsling/båndstropper skal aldri legges tilbake på lager.

Hvis rundsling/båndstroppen har vært i kontakt med syrer og/eller alkalier, skal den skylles godt i rent vann og nøytraliseres med egnet middel før den legges på lager.

Avhengig av materialet i rundsling/båndstroppen, og kjemikaliene den har vært i kontakt med, kan det være nødvendig å kontakte Erling Haug AS for å få flere anbefalinger om hvordan regjøring skal foretas.

Rundsling/båndstropper som har blitt våte skal henges opp for lufttørking
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting