Sjekk mot gjeldende bestemmelser (f.eks. TSVFS og/eller NS-EN) hvilken lastesurrings kapasitet eller bruddstyrke som kreves for sikring av lasten i respektive retninger, og for en beregning av antall surringer som kreves for transporten. Lasten skal under transport være så sikret, at den kan motstå en kraft fremover som er minst like stor som hele lastens vekt. Bakover og til sidene minst halve lastens vekt.

Last som kan lekke, ryke eller virvles bort skal sikres eller overtrekkes til slik at lasten ikke blir en risiko for andre trafikanter. Barkrester etter tømmerlossing skal børstes bort. Nett er mye brukt beskyttelse ved f.eks. transport av avfall og flis. For farlig gods kan det finnes ytterligere forskrifter som må følges.

Lastesikringsmetoder
Sikring av last kan gjøres på følgende måter:
   
   -Sperring
   -Surring - med syntetisk fiberband, kjetting, ståltau eller fiber tau
   -Låsing
   -Kombinasjon av disse

For visse typer gods må materialet være av en spesiell type.

Til surring hører også beslag, surringsspenner og andre festeanordninger

  • Merking: Alle surringer er utstyrt med etikett / merkebrikke fra produsent, som inneholder lastesurringskapasitet (LC), bruddlast, lengde og produksjonsdato
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting