Enhver montering av tråder spunnet inn i en spiralformasjon (enten som en kordel eller et ståltau), når utsatt for et strekk, kan forlenges i tre separate faser, avhengig av omfanget av anvendt belastning: 

    Fase 1: innledende forlengelse (konstruksjonsforlengelse)
    Fase 2: elastisk forlengelse
    Fase 3: permanent forlengelse (termisk tøyelighet og sammentrekning, rotasjon, slitasje og korrosjon)

Fase 1 og 2 er svært viktige fordi de representerer en del av kvalitetene i tauet. Fase 3, derimot, kan skyldes feil valg av tau eller mangel på ståltauinspeksjon. Fasene hører til hverandre og forårsaker et hendelsesforløp i alle ståltau som er utsatt for gradvis økte belastninger. Dette innebærer at et nytt ståltau, som er utsatt for overbelastning, vil gå gjennom fase 1 og 2 før den tredje fasen (permanent forlengelse) oppstår.

Fase 1: Innledende eller permanent utvidelse
Denne fasen av forlengelsen av ståltauet avhenger av ståltauoppbyggingen og kan forklares som følger:

Når et nytt ståltau utsettes for belastning skjer en viss forlengelse ved at trådene presses sammen og så langt som mulig fyller ut hulrommene mellom de individuelle trådene. Dette fører også til en viss reduksjon av ståltauets diameter samt en forlengelse av stigningen.

Når tilstrekkelig belastning er blitt generert på tilstøtende tråder  for å mottstå den radielle kraften, opphører den mekanisk skapte
forlengelse og elastisk forlengelse i fase 2 inntrer.

Den innledende forlengelsen er vanskelig å forutse nøyaktig. Den er avhengig av de ulike laster og den aktuelle lastefrekvensen ståltauet er utsatt for.

Det er ikke mulig å oppgi eksakte verdier for de ulike konstruksjoner, men følgende omtrentlige verdier kan brukes til å gi et rimelig nøyaktig resultat.

Fase 2: Elastisk utvidelse (forlengelse)
Etter fase 1: Den elastiske forlengelsen er innenfor visse grenser gitt av Hook*s lov.(lengde og belastning). 

Proporsjonalfaktoren er normalt en materialkonstant kalt elastisitetsmodul (E-modul). 

Den elastiske utvidelsen kan beregnes som følger (Hookes lov):

Elastisk forlengelse (mm) = (W x L) / (E x A)

W = anvendt last (kg)
L = ståltau lengde (mm)
E = elastisitetsmodul (kg/mm²)
A = område med ståltau - omskrevet sirkel (mm²)

Elastisitetsmodulen varierer med ulike ståltaukonstruksjoner. Avhengig av produksjons faktorer, tråd dimensjoner og en rekke andre faktorer er E-modulen ulike mellom ulike ståltau av samme konstruksjon og dimensjon. Hvis eksakte E-modul på et type ståltau er nødvendig må en modul test må gjøres på det spesifikke ståltauet.

Den elastiske utvidelsen er gyldig til proporsjonalitet eller elastisitetsgrensen er nådd. Ved  last over denne grensen vil forlengelse i henhold til fase 3 finne sted. Elastisitetsgrensen er definert som den største belastningen der ståltauet går tilbake til sin opprinnelige lengde når lasten avtar.

Fase 3: Permanent forlengelse
Ved belastning som forårsaker spenninger i ståltau som overstiger flytegrense av materialet, opphører det lineære forhold. Dette betyr at en liten økning av belastningen vil føre til en større forlengelse enn den ville være i elastisk strekk området. Hvis lasten fortsetter å øke vil forlengelsen øke raskere enn lastøkningen. Dette forholdet aksellererer til man oppnår en tilstand av permanent forlengelse, og til slutt brudd av ståltauet uten at ytterligere belastning blir tilført.

Termisk ekspansjon og sammentrekning
Denne typen utvidelse eller sammentrekninger avhengig av koeffisient av lineær utvidelse av ståltauet.

Koeffisienten er lineær avhengig av temperaturvariasjonen av materiale og har verdien: 0,0000125 / ˚ C.

Formelen for lengde forlengelse er følgende: Forlengelse i m = 0,0000125 x L x t.

L = lengde på ståltau (m)
t = temperaturendring (˚ C) Lengdeøkning ved stigende temperatur og lengdereduksjon ved synkende temperaturer.  

Utvidelse skyldes rotasjon
Forlengelsen kan være forårsaket av at ståltau tillates å rotere ved belastning, f.eks. "Fritthengende" last eller montering av svivel. Slagretningen vil bli endret og forårsake en forlengelsen.

Forlengelse grunnet  slitasje
Forlengelsen kan skyldes indre trådslitasje redusere tverrsnitt av stålarealet og føre til konstruksjonsmessig forlengelse.

Eksempel:
Den totale forlengelse av en 200 m lengde ståltau av type 28 mm (6x36-IWRC) ved en belastning på 10 tonn
(sikkerhetsfaktor 5:1), og med en økning i temperatur på 20 ° C.

Ifølge fase 1:
Permanent konstruksjonsmessige forlengelse = 0,25% x total lengde ståltau = 0,25% x 200 m = 500 mm.

Ifølge fase 2:
Elastisk forlengelse = (W x L) / (E x A) = (10 000 x 200 000) / (6000 x 615,4) = 540 mm.

Ifølge fase 3:
Termisk ekspansjon = 0,0000125 x L xt = 0,0000125 x 200 x 20 = 50 mm.

Total utvidelse = 500 mm + 540 mm + 50 + mm = 1090 mm.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.
Belastning
Sikkerhetsfaktor
Forlengelse i % av ståltauets totallengde
 
 
 
Ståltau med FC
Ståltau med IWRC
Lett belastning
8
0,25
0,125
Normal belastning
5
0,5
0,25
Høy belastning
3
0,75
0,5
Høy belastning over flere skiver
2
Inntil 2
Inntil 1

 

Generell E-modul for følgende konstruksjoner 

Type ståltau
E-modul
 
kp/mm²
6x19-FC
8500
6x19-IWRC
10000
6x36-FC
8000
6x36 IWRC
10500
6x41-IWRC
10500
35x7 Rotasjonsfattig
7000
DIEPA B55 Rotasjonsfattig
11000
DIEPA B75 Rotasjonsfattig
11000
DIEPA P825
10800
DIEPA PZ 371
10300
DIEPA H40
12800

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting